Các bản vể thiết kế kỹ thuật phần kiến trúc cập nhật mới nhất nhà phố quận 12
Bìa hồ sơ


Hồ sơ đầy đủ bằng PDF ở đây : https://drive.google.com/file/d/1ZLuxucB84jZcjeyy6BuV8x9k7IjkRKY2/view   full-width